Hyresvillkor

Läs våra villkor innan ni hyr

Hyresvillkor gällande utrustning:


 

 

§ 1 Tilllämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte

avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans

All hyresmaterial leverans fritt uthyrarens lager

och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad,

återlämnas till uthyraren om ej annat avtalas.

§ 3 Reklamation

Uthyraren utlämnar den förhyrda matrielen i driftdugligt

och utprovat skick, försedd med erfoderliga

skydds- och säkerhetsanorningar. Eventuell

anmärkning mot utlämnad matriel skall skriftligen

anmälas till uthyraren senast 3 dagar efter

mottagandet.

§ 4 Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag då

hyresmatrialet levereras av uthyraren eller hålls

tillgängligt för avhämtning till och med den dag

då hyresmaterialen återlämnas.

 

§ 5 Skador och förlust

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust

av hyresmaterialet liksom skada som inte kan

hänföras till normal försätning. Ej återlämnade

maskiner och material debiteras till nyanskaffningsvärdet.

§ 6 Reparationer

Reparationer till följd av normal försätning

bekostas av uthyraren. Utbyte av förbrukningsmaterial

och alltdelar på arbetsplatsen bekostas

av hyrestagaren. Reparationer får därutöver

bekostas av hyrestagaren.

§ 7 Följdskador och driftavbrott

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkats

honom eller tredje person i samband med

användning och placering av skada eller kostnader

till följd av driftbrott eller leveransförsening

av förhyrd utrustning.

§ 8 Betalningsvillkor

På hyresbeloppet tillkommer mervärdesskatt.

Hyran betalas konstant i förskott. Om uthyraren

så påfodrar skall.